White Knight Dishwashers

 • £184.99

  White Knight 45cm Slim Line Dishwasher in White DW0945WA

 • £199.99

  White Knight 45cm Slim Line Integrated Dishwasher in White DW0945IA

 • £194.99

  White Knight 60cm Dishwasher in White DW1260WA

 • £229.99

  White Knight DW1260IA Fully Integrated Dishwasher 60cm